TOP 25 THIS WEEK: League tourneys set to impact NCAA seeding-media-7